Regulamin sprzedaży firmy Timber Agent Rafał Pięczynia

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień na towary, w których sprzedaży pośredniczy firma Timber Agent Rafał Pieczynia (zwane dalej „Zamówieniami”) oraz ich realizacji.

§ 2

1. Zamówienia mogą być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail …..
2. Zamówienie powinno zawierać dokładną specyfikację zamówionego towaru ze wskazaniem ……zamawianych rozmiarów umieszczonych na stronach Firmy Timber Agent w zakładce nasze produkty oraz ilości sztuk / paczek lub m3 oraz podaniem dokładnego adresu dostawy z uwzględnieniem dokładnego kodu pocztowego
3. Złożenie Zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zamawianego produktu.

§ 3

1. Timber Agent potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez wystawienie faktury pro-forma, obejmującej zaliczkę na poczet ceny Zamówienia i wskazanie przewidywanego terminu realizacji Zamówienia.
2. Rozpoczęcie realizacja Zamówienia nastąpi od momentu opłacenia faktury pro forma i od tego dnia będą liczone wszelkie terminy realizacji Zamówienia.

§ 4

1. Termin realizacji Zamówień może ulec zmianie za względu:
a) Wydłużenie procesu produkcji, spowodowane w szczególności awarią maszyn produkcyjnych, deficytem surowca, sezonem urlopowym oraz innymi czynnikami uzależnione od funkcjonowania linii produkcyjnej producentów.
b) Opóźnienie w realizacji dostawy spowodowane przez zewnętrzne firmy spedycyjne realizujące dostawę.
c) Organizację transportów łączonych.
2. W przypadku zmiany terminu Realizacja Zamówień z przyczyn o których mowa w ust. 1 Kupującemu nie przysługuje żądne roszczenie wobec Timber Agent.

§ 5

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że producenci reprezentowani przez Timber Agent na rynku polskim maja prawo do odmowy realizacji danego Zamówienia bez podania przyczyny.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Timber Agent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia przyjętego do realizacji.
3. W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia z przyczyn o których mowa w ust. 1 Kupującemu nie przysługuje żądne roszczenie wobec Timber Agent, poza roszczeniem o zwrot wpłaconej zaliczki.

§ 6

1. Wszystkie ceny podawane przez Timber Agent są cenami netto, do których doliczone zostaną wszelkie należności publicznoprawne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podatek od towarów i usług.
2. Do ceny zamówionych towarów doliczony zostanie koszt dostawy, który pokrywa Kupujący
3. Przy każdej dostawie zamówionego towaru kupujący jest zobowiązany do organizacji własnego rozładunku dostarczonego zamówienia i przygotowania terenu oraz możliwości wjazdu 13,5m Tira z naczepą. Wszystkie koszty związane ze zmianą wielkości aut ze względu braku możliwości wjazdu 13,5m tira w podane miejsce przez kupującego wszelkie koszty zostaną naliczone dla zamawiającego.
4. Koszt, o którym mowa w ust. 2 uzależniony jest od ilości zamówionych produktów oraz lokalizacji docelowej zamawianego towaru.
5. Timber Agent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.
6. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 5 uwarunkowana jest :
a) Bieżącym kursem waluty EURO.
b) Wzrostem cen surowca.
c) Regulacją cen przez producentów realizujących dane Zamówienie.

§ 7

1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania jakości dostarczonego towaru przy jego rozładunku.
2. Ewentualne uszkodzenia powinny być stwierdzone pisemnym protokołem, podpisanym przez przedstawiciela Kupującego i osobę, która dostarczyła towar.
3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć zdjęcia dokumentujące uszkodzenia opisane w protokole.
4. Reklamacje, do których nie dołączono protokołu, o którym mowa w ust. 1 lub zdjęć, o których mowa w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
5. Kompletne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia pisemnie lub mailowo.
6. Odpowiedzialność Timber Agent z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 8

Na żądanie Kupującego, złożone w terminie ….30 dni od otrzymania dostawy, Timber Agent prześle mu drogą mailową wszelkiego rodzaju certyfikaty potwierdzające jakość oraz pochodzenie dostarczonego towaru.

§ 9

Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
w celu realizacji Zamówienia.

§ 10

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia, na stronie internetowej Timber Agent.
3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane
są na dotychczasowych zasadach.
4. Wszelkie certyfikaty producenta zostaną przesłane do zamawiającego tuż po dostawie na wyraźną pisemną prośbę zamawiającego w czasie składania zamówienia w formie otrzymanej od producenta tzn. certyfikat może być w języku angielskim / niemieckim lub ojczystym języku danego producenta.
5. Firma Timber Agent nie jest zobowiązana do przesłania przetłumaczonej dokumentacji certyfikatów na język Polski.,